Day: August 18, 2023

[email protected]

Dịch vụ tư vấn tái tạo – nâng cấp hệ thống quản trị hiệu suất theo lương 3P

1. Lời chào “Tư vấn tái tạo – nâng cao hệ thống quản trị hiệu suất theo lương 3P” Những khủng hoảng hay bài toán về Quản trị nhân sự rất đa dạng, liên quan đến vòng đời của nhân viên trong tổ chức. Để giải quyết các bài toán một cách bài bản, không…
Read more

Dịch vụ tư vấn tái tạo – nâng cấp hệ thống quản trị hiệu suất theo BSC và KPI

1. Lời chào “Tư vấn tái tạo – nâng cao hệ thống quản trị hiệu suất theo BSC và KPI” Quản trị nhân sự hay quản trị con người là một quá trình lâu dài và khó khăn của những người làm trong lĩnh vực nhân sự hay nhà quản lý, nhà lãnh đạo. Gần…
Read more